אחריות וביטוח בהתקשרות חוזית בין קבלנים

עו״ד בנו גליקמן

התקשרות חוזית בין קבלנים

התחייבויות חוזיות עשויות להוסיף על הכיסוי הביטוחי הקיים, רק חשוב לוודא שהתחייבות חוזית שכזו אינה מחורגת בפוליסת הביטוח אלא מכוסה בה.

סעיפים חשובים בהתקשרות חוזית בין קבלנים

 סעיפי אחריות וביטוח בהסכמים – אחריותם של הצדדים, הנוטלים חלק בפרויקט קבלני, קבועה בחוק, אולם נהוג ומקובל לקבוע בהסכמי העבודה תנאים המאפשרים לקבלנים להמשיך בביצוע עבודות הפרויקט גם לאחר שנגרם נזק על ידי צד אחד לצד שני בעזרת קביעתם של סעיפי פטור מאחריות, נטילת אחריות וחיוב בקיום ביטוח.

סעיפי הגבלת אחריות או גם פטור מאחריות בהסכמים – ניתן למצוא בהסכמים השונים סעיפי פטור מאחריות לטובת צד אחד ובמקביל סעיפי נטילת אחריות או גם הגבלה חוזית בסכום מוסכם מראש של היקף האחריות אשר יוטל על מי הצדדים.

מי אחראי לקיומו של כיסוי ביטוחי ראוי על פי ההסכמים – בחלק מההסכמים, נקבעים התנאים האמורים להיות כלולים בביטוחי הצדדים והצד שהתחייב לקיום ביטוחיו, הוא גם הצד שאחראי לתנאים שהתחייב להם בהסכם.

אחריות וביטוח בהתקשרות חוזית בין קבלנים

תנאי הביטוח –  אמורים לכסות מבחינה כספית את האחריות שכל צד מחויב לה לפי ההסכם. בפועל ההתחייבות לביטוח עשויה לכלול או שלא לכלול כיסוי להתחייבות חוזית וזאת בשל המבנה המיוחד של פוליסות הביטוח בישראל.

התחייבות לסעיף "אחריות צולבת" – מחייבת לכלול בפוליסת צד ג' סעיף המאפשר למבוטח לתבוע מבוטח אחר לפי אותה פוליסה.

התחייבות לסעיף ויתור על תחלוף – לפי הסכם מחייב את הצד שהתחייב לכך לפי הסכם לכלול בביטוחיו סעיף לפיו חברת הביטוח "שלו" מוותרת על זכות תחלוף (השיבוב) לטובת הצד השני. ויתור שלא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

אישור קיום ביטוחים מטעם המבטח – נדרש בחלק מההסכמים ואמור לכלול את התחייבויות המבוטח לפי החוזה והתחייבות המבטח שלא לבטל ולא לצמצם את תנאי הביטוח ללא הודעה מראש ובכתב למקבל האישור.

חשוב לשים לב כי להתחייבויות חוזיות משמעויות קריטיות רבות ולעתים אלו צריכות להיות שלובות עם פוליסות הביטוח שאתם רוכשים או שרוכשים הקבלנים (קבלני משנה) שהתחייבו בחוזים מולכם. המלצתנו לאחר כריתת החוזה ועריכתו לוודא שמגיעים לאישורם ובדיקתכם אישורי קיום הביטוחים והפוליסות שנופקו על ידי חברות הביטוח.

תרצו לחזור למשהו ספציפי בדף?

תוכן עניינים

צרו קשר:

המומחיות שלנו - השגת הפיצוי המקסימלי בשבילך
דילוג לתוכן