איך לא ליפול בין הכיסאות של ביטוח לאומי

הגשתם תביעה כנגד המוסד לביטוח לאומי בדרישה לקבלת קצבה כזו או אחרת? במדריך שלפניכם תוכלו למצוא מידע מקצועי אשר יסייע גם לכם לא ליפול בין הכיסאות של הביטוח הלאומי.

המוסד לביטוח לאומי הינו גוף סטטוטורי האחראי על מימושן של רוב הזכויות החברתיות במדינת ישראל. גוף זה פועל כמוסד ביטוחי הגובה תשלום חודשי (דמי ביטוח לאומי) מכלל המועסקים במשק מגיל 18 ואילך, כאשר גובה התשלום נקבע על פי הכנסותיו וגילו של המבוטח. פעילותו של המוסד לביטוח לאומי מוסדרת בחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ”ה 1995, שהוא למעשה חוק הקובע בין היתר את ההוראות העיקריות בכל הנוגע לזכאות הקצבאות (גמלאות) הניתנות על ידי המוסד ואליו נלווים חוקים נוספים בתחום הביטחון הסוציאלי של אזרחי המדינה.

יעוץ עם עו"ד לתאונות עבודה

סוגי קצבאות המוענקות על ידי המוסד לביטוח לאומי

את סוגי הקצבאות המוענקות על ידי המוסד לביטוח לאומי, נהוג לסווג לארבעה סוגי גמלאות עיקריים:

  • קצבאות ילדים המוענקות לכלל אזרחי המדינה להם ילדים עד גיל 18
  • קצבאות לחסרי הכנסה ומעוטי גמלה – קצבאות אלו ניתנות בהתאם לחוק הבטחת הכנסה והשלמת הכנסה
  • קצבאות מחליפות שכר – קצבאות אלו ניתנות לכל אזרח אשר יכול לעבוד באופן זמני, כאשר בקצבאות אלו ניתן למצוא בין היתר את דמי האבטלה, דמי הלידה ודמי פגיעה בעבודה
  • קצבאות ארוכות מועד  – קצבאות הניתנות לכל אזרח שמסיבה כזו או אחרת איבד באופן קבוע את יכולת ההשתכרות, כאשר בין יתר סוגי הקצבאות ארוכות המועד ניתן למצוא את קצבת הנכות, קצבת שארים וקצבת זקנה.

חשוב לציין שקבלת מרבית סוגי הקצבאות הניתנות על ידי המוסד לביטוח לאומי, מצריכות הגשת תביעה לגמלה, כאשר סעיף 296 לחוק הביטוח הלאומי קובע כי: “כל תביעה לגמלה כספית תוגש למוסד תוך 12 חודשים מהיום בו נוצרה עילת התביעה”. לפיכך, כל אדם שאיחר בהגשת התביעה לקצבה, זכאי לקבלתה באופן רטרואקטיבי רק עבור השנה שקדמה להגשתה. כמו כן, חשוב לציין שהמוסד לביטוח לאומי מפעיל מערך חקירות שמטרתו לבדוק את אמיתות התביעות המוגשות לו, כאשר במקרים של מחלוקת בין התובע לבין המוסד, עומדת לרשות התובע ו/או המוסד לביטוח לאומי האפשרות להביא את המחלוקת להכרעתו של בית הדין לענייני עבודה.

ועדות רפואיות מטעם המוסד לביטוח לאומי – מה חשוב לדעת?

על מנת לבצע בדיקה לאמיתות התביעות השונות המוגשות למוסד לביטוח לאומי, המוסד מפעיל מערך של ועדות רפואיות שתפקידן לדון בבקשות השונות המוגשות לצרכי קבלתן של אחת מהקצבאות הבאות: קצבת נכות כללית, קצבת נכות מעבודה, קצבה לילד נכה, קצבה לשירותים מיוחדים וקצבה לנפגעים בפעולות איבה.

לצורך קבלת קצבת נכות, על מגיש התביעה להוכיח את נכותו בפני ועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי, כאשר בהתאם לממצאי הועדה נקבעות למגיע התביעה דרכת נכות רפואית, כאשר התנאי לקבלת קצבת נכות הינה דרגת נכות רפואית של 60% לפחות ו/או דרגת נכות של 40% ובליקוי מסוים נכות רפואית של 25% לפחות. חשוב לציין שהבדיקות המתקיימות על ידי הועדה הרפואית מטעם המוסד לביטוח לאומי, הן בדיקות תקופתיות להן יידרש כל אדם הזכאי לקבלת קצבת נכות מעת לעת.

על כל החלטה של הועדה הרפואית, ניתן להגיש ערר בתוך 30 או 60 יום מהעמוד בו התקבלה החלטה הועדה. הגשת הערר מתבצעת בפני ועדה רפואית לעררים של המוסד לביטוח לאומי, כאשר בסמכות הועדה לעררים לשנות את אחוזי הנכות הרפואית שנקבעו בוועדה הרפואית לנכות מעבודה. במקרים בהם תהיו מעוניינים להגיש ערר על החלטת הועדה הרפואית לעררים, תוכלו לעשות זאת באמצעות בתי הדין לענייני עבודה באזור מגוריכם. בכל פנייה שלכם להגשת תביעה לקצבת נכות מעבודה ו/או כל קצבת נכות כללית אחרת, מומלץ להיוועץ עם עורך דין נזקי גוף המתמחה בניהול תביעות לקבלת קצבאות נכות מטעם המוסד לביטוח לאומי.

ייצוג בוועדות הרפואיות באמצעות עו”ד

בפני כל אדם הנדרש להתייצב בפני ועדה רפואית מטעם המוסד לביטוח לאומי, עומדת האפשרות להתייצב בפני חברי הועדה כאשר הוא מלווה בעורך דין מייצג. במקרים אלו, עורך הדין ראשי לטעון בשמו של התובע, להגיש לחברי הועדה מסמכים בשמו, להשיב על שאלות בשמו ולבצע כל פעולה אחרת בשמו של המיוצג. בנושא זה, חשוב לציין שמיום ה-5/12/2015, קיימות הגבלות על גובה שכר הטרחה שעורכי הדין ו/או כל גורם מקצועי אחר העוסק במיצוי זכויות, רשאי לגבות עבור שירותיו המקצועיים. הגבלות אלו חלות על תביעות כגון: תביעה לקצבאות נכות כללית, תביעה לקצבאות שירותים מיוחדים, תביעה לקצבאות ילד נכה, תביעה לקצבאות עבור פגיעה בעבודה ועוד.

חשוב לציין שכל אזרח אשר הוכר כנכה עבודה, אשר חלה החמרה במצבו הבריאותי ו/או הכלכלי, רשאי להגיש בקשה לטובת קיומו של דיון מחדש בדרגת הנכות שנקבעה לו, וזאת במידה ועברו שישה חודשים מהקביעה האחרונה של דרגת נכותו ובמקרים בהם הוא מחזיק באסמכתות רפואיות המעידות על כך שמצבו הוחמר כתוצאה מהפגיעה בעבודה.

דמי פגיעה לנפגע בעבודה

על פי חוק הביטוח לאומי, כל מבוטח אשר נפגע מתאונת עבודה ו/או מחלת מקצוע, לרבות, פגיעות מיקרוטראומה, המחזיק באישור רפואי כי הוא אינו מסוגל לעבוד בעבודתו או בכל עבודה אחרת, יהא זכאי לקבלת תשלום דמי פגיעה המהווים למעשה פיצוי על אובדן שכר ו/או הכנסה. דמי הפגיעה מהווים תשלום מחליף שכר לתקופה אשר אינו עולה על 13 שבועות, כאשר כל אדם שקיבל דמי פגיעה מהביטוח הלאומי ונותר עם נכות עקב הפגיעה, עשוי להיות זכאי לקצבת נכות מעבודה. תהליך הגשת התביעה לקבלת דמי פגיעה לנפגע עבודה יכול להתקיים במקביל להגשת תביעה לגמלת נכות מעבודה, כאשר חשוב לציין שקבלת דמי פגיעה לנפגע בעבודה, אינו מותנה בבדיקה על ידי ועדה רפואית הנדרשת אך ורק במקרים של הגשת תביעה לקצבת נכות מעבודה. שיעור דמי הפגיעה ליום מחושב בהתאם ל-75% מהכנסתו היומית החייבת בדמי ביטוח לאומי של המבוטח וזאת בהתאם לנתוני השכר בשלושת החודשים אשר קדמו לחודש בו הוא הפסיק את עבודה בשל הפגיעה.

מענק נכות וקצבת נכות לנפגעי עבודה

על פי חוק הביטוח לאומי, כל אדם אשר נפגע במהלך עבודתו, זכאי למענק נכות מעבודה במקרים בהם נקבעה לו דרגת נכות בשיעור העולה על 9%. מענק הנכות הינו מענק חד פעמי שווה ערך לסכום הקצבה החודשית לנכה עבודה כפול 43. בכל הנוגע לגובה קצבת הנכות החודשית, התשלום בגינה מעדכן אחת לשנה וזאת בהתאם לשינויים במדד המחירים לצרכן. חשוב לציין שכל אדם שנכותו מזכה אותו בקצבה חודשית, לרבות, נכה עבודה, זכאי לגובה קצבה בהתאם לאחוזי הנכות שנקבעו לו.

חשוב לציין שמעבר לתשלומי דמי פגיעה, מענק עבודה וקצבת נכות חודשית, מבוטחים המתמודדים עם נכות, זכאים לזכויות והטבות נוספות כגון: מענק להתאמתה של סביבת המגורים ומענק לרכישת רכב ואביזרי רכב, פטור ממס הכנסה, זכאות להעסקת עובד זר בתחום הסיעודי, סיועי בשכר דירה, הנחות בתשלומי הארנונה, פטורים מתשלומי דמי ביטוח לאומי, תג חניה לנכה ועוד.

מעבר לכלל הזכויות להן זכאים נפגעי עבודה מטעם המוסד לביטוח לאומי, וזאת בגין אובדן כושר עבודה ביטוח לאומי, הם זכאים ורשאים גם להגיש תביעת פיצויים מהמעסיק הישיר במסגרת הגשת תביעות כנגד חברות הביטוח המבטחות את מקום העבודה, וגם לצורך כך, מומלץ לשכור את שירותיו של עורך דין תאונות עבודה העוסק ומתמחה בתחום דיני עבודה.

ייעוץ עורך דין מול ביטוח לאומי

כיצד לא ליפול בין הכיסאות של המוסד לביטוח לאומי?

המוסד לביטוח לאומי הינו גוף סטטוטורי המתנהל ומנוהל על פי הבירוקרטיה הישראלית במסגרתה כל פעולה הקשורה לקידום ענייניכם בכל הנוגע למיצוי זכויותיכם אל מול המוסד לביטוח לאומי, חייבת להיעשות באמצעות הגשת טפסים ובירור מצב פנייתכם. על מנת להימנע ממקרים בהם הטיפול בענייניכם עלול “ליפול בין הכיסאות”, אנו ממליצים לכם בראש ובראשונה להכיר את מלוא זכויותיכם ולבחון את האפשרויות השונות העומדות לרשותכם לצורך מימוש זכויות אלו. לצורך כך, מומלץ לקבוע פגישת היכרות וייעוץ עם עורך דין העוסק ומתמחה במימוש זכויות ביטוח לאומי, ובמידת הצורך, להסתייע ולהיעזר בשירותיו לאורך כל הליכי הגשת הבקשה לקבלת קצבאות להן אתם זכאים על פי חוק ולצורך שמירה על מלוא הזכויות וההטבות המוענקות לכם מתוקף החוק. במקרים של הגשת תביעת נכות כללית כתוצאה מפגיעה בעבודה, חשוב ומומלץ להסתייע בשירותיו של עורך דין תאונות עבודה אשר יבחן עבורכם את מלוא האפשרויות העומדות לפניכם גם בכל הנוגע להתנהלות אל מול המוסד לביטוח לאומי וגם בכל הנוגע להגשת תביעות כנגד המעסיק ו/או חברות הביטוח השונות.

 

לפגישת ייעוץ ללא התחייבות

פוסטים בנושא

רשלנות רפואית בשיתוק מוחין

רשלנות רפואית – שיתוק מוחין שיתוק מוחין (CP) הוא הגדרה כוללת למספר ליקויים נוירולוגיים הנגרמים כתוצאה מנזק מוחי הנגרם לעובר ו/או לתינוק במהלך ההיריון או…

רשלנות רפואית

רשלנות רפואית דברו איתנו ונשמח לעזור 03-6135337 לפגישת ייעוץ ללא התחייבות: מהי רשלנות רפואית רשלנות רפואית נוצרת כאשר נותן שירות רפואי – כגון רופא, אחות,…

היתרונות של עורך דין בתאונות דרכים

  תאונת דרכים עשויה להיות אירוע מאוד לא סימפטי וכך גם כל התהליך המשפטי שבעקבותיה. למרות שהחוק ונסיבות התאונה עשויים להיות לצידכם, התנהלות לבד בתחום…

מה היא תאונת עבודה?

  תאונות עבודה הן אירוע לא סימפטי. במקצועות מסוימים, הן עלולות אף להיות כרוכות בנזקים לא מבוטלים. מעבר לעוגמת הנפש שכרוכה בכך, עלולים להיות כאן…

רשלנות רפואית: 130 רופאים הורשעו

  רשלנות רפואית עשויה להיות מקור למשבר לא קטן בחיי החולה. מעבר לנזק הרפואי שעבורו הוא טופל או המחלה שממנה הוא סובל, עליו להתמודד במפתיע…

רשלנות רפואית בסרטן הלבלב

  חושדים לקיומה של רשלנות רפואית באבחון מאוחר של סרטן הלבלב? זה הזמן לדעת הכול על רשלנות רפואית בסרטן הלבלב. סרטן הלבלב נחשב לאחד מסוגי…

כיצד לבחור עורך דין נזקי גוף?

  נזקי גוף יכולים לנבוע מסוגים רבים של תאונות – תאונות רכב, תאונות עבודה ו”מחלות מקצוע“, רשלנות רפואית, תאונה שהתרחשה סתם כך ברחוב, בבית עסק…

רשלנות רפואית SMA – מה כדאי לעשות

  כל מה שצריך וחשוב לדעת על תביעות רשלנות רפואית במחלות SMA SMA (SPINAL MUSCHULAR ATROPHIES) היא קבוצה של מחלות והפרעות גנטיות הפוגעות במערכת העצבים.…

רשלנות רפואית תסחיף ריאתי

  תסחיף ריאתי (PE) הינו מצב חירום רפואי במסגרתו נחסם העורק הראשי של הריאה ו/או אחד מסעיפיו. חסימה זו מתרחשת לנוח הימצאותו של חומר מסוים…

רשלנות רפואית מחלת צהבת

  הופעתה של צהבת עלולה להעיד על מחלות שונות הקשורות לכבד, ולכן, קיימת חשיבות רבה לאבחונה כבר בשלבים המוקדמים של התפתחותה. הצהבת היא למעשה מצב…

רשלנות רפואית מחלת קרוהן

  Crohn’s Disease (מחלת קרוהן) היא מחלה דלקתית כרונית של המעי והיא שייכת למשפחה של מחלות מעי דלקתיות. מחלה זו מתאפיינת בקיומה של דלקת כרונית…

רשלנות רפואית בסרטן הכבד

  סרטן הכבד הינו גידול של רקמות ניאו-פלסטיות ממאירות המופיע ברקמה העוטפת את הכבד או בתוכו. סוג זה של סרטן נחשב לאחד מסוגי הסרטן המסוכנים…

רשלנות רפואית בניתוח קיסרי

  ניתוח קיסרי הוא למעשה פרוצדורה כירורגית שמטרתה הוצאת עובר והשיליה מהרחם. ניתוח זה מהווה אלטרנטיבה ללידה נרתיקית ובחלק מהמקרים הוא מתוכנן מראש עם האם…

רשלנות רפואית במפרצת מוח

  מפרצת במוח (aneurysm), היא אירוע רפואי מורכב הנובע עקב התרחבות של אחד מכלי הדם המוחיים העלולה להתפוצץ ולגרום למוות. התרחבות כלי הדם המוחיים מתרחשת…

זכויות העובד בתאונת עבודה

  נפגעתם בתאונת עבודה? זה הזמן לדעת את זכויותיכם! זכויות העובד בתאונת עבודה הן הגדרה כוללת לכל הזכויות הביטוחיות המוקנות מתוקף חוק הביטוח לאומי וזאת…

נהיגה ללא ביטוח או רישיון

  כל חוק מחייב את תושבי המדינה להתיישר להוראותיו, אחרת ניתן לאכוף אותו ולהטיל סנקציות שליליות על הבחירה לעבור על החוק. אחת מעבירות התנועה החמורות…

רשלנות רפואית בתסמונת דאון

  תסמונת דאון היא למעשה תסמונת גנטית מולדת שמקורה בליקוי בכרומוזומים שהם למעשה מבנים המכילים את החומר התורשתי שלנו. הלוקים בתסמונת דאון עלולים לסבול לאורך…

רשלנות רפואית – שיתוק מוחין

  שיתוק מוחין (CP) הוא הגדרה כוללת למספר ליקויים נוירולוגיים הנגרמים כתוצאה מנזק מוחי הנגרם לעובר ו/או לתינוק במהלך ההיריון או הלידה או לאחריה. שיתוק…

רשלנות רפואית גניקולוגיה

  ביקור אצל הגניקולוג/ית בשלב כזה או אחר של החיים, מהווה חלק בלתי נפרד מחייה של כל אישה, כאשר תחום הגניקולוגיה עוסק במערכת הרבייה הנשית…

רשלנות רפואית בניתוח אף

ענף הרפואה האסתטית הוא אחד מענפי הרפואה הפרטית המשגשגים ביותר בישראל, וזאת לנוכח היקף הניתוחים הפלסטיים המיושמים למטרות שינוי אסתטי כזה או אחר במבנה הפנים…

רשלנות רפואית ברפואת עור

    רפואת עור (דרמטולוגיה), מתמקדת בכל המאפיינים הפיזיולוגים, הפתולוגיים והאנטומיים של עור גופינו (מערכת הכסות) הנחשב לאיבר הגדול ביותר בגופנו ומהווה כ-15% ממשקלנו. תחום…

רשלנות רפואית בגידול מוחי

  גידול מוחי הנחשב לאחד מהמצבים הרפואיים המורכבים ביותר הוא למעשה גידול בלתי מפוקח של אחד מהתאים המצויים במוח האדם כגון: תאי גליה, תאי אפיתל,…

איך לזהות ניהול כושל של בית החולים

תחום הרשלנות הרפואית הינו תחום משפטי מורכב ומסועף העוסק בכל ההיבטים המשפטיים הקשורים להגשת תביעות בגין עוולת רשלנות כנגד מוסדות רפואיים כאלו ואחרים. בכתבה שלפניכם,…

תאונות עבודה – כל מה שחשוב לדעת

מה נחשב לתאונת עבודה ההגדרה הבסיסית של תאונת עבודה מופיעה בסעיף 79 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ”ה-1995, בנוסח הבא: “תאונת עבודה” – תאונה שאירעה…

תסמונת וויליאמס ורשלנות רפואית

מהי תסמונת וויליאמס תסמונת וויליאמס, Williams Syndrome, הינה תסמונת גנטית נדירה, שכיום מוגדרת עדיין כחשוכת מרפא, ואשר מתרחשת באחת מתוך 20,000-10,000 לידות, כשהיא מופיעה באופן…

ספסיס ורשלנות רפואית

מה זה ספסיס? ספסיס, ובעברית “אלח דם”,הינו מצב חירום רפואי, שמתפתח בגוף עקב תגובה חיסונית מוגזמת לזיהום חמור שנוצר בגוף, ואשר עלול להידרדר במהירות למצב…

איך לבדוק האם הייתה רשלנות רפואית?

  כאשר בודקים האם אירעה רשלנות רפואית מצד הצוות הרפואי שטיפל במטופל, יש לבחון האם התקיימו כל שלושת מרכיבי הרשלנות הרפואית: (1) הגורם הרפואי התרשל…

על הריון, לידה, ורשלנות רפואית

  על פי נתונים שהתפרסמו בארץ לאחרונה, תחום תביעות הרשלנות הרפואית בגניקולוגיה, הריון, ולידה, הינו התחום הבולט ביותר מקרב תביעות הרשלנות הרפואית בארץ, וזאת בהיקף…

ניתוח מעקפים עלול להסתבך. מה עושים?

וודאי שמעתם על זה. חולה נכנס לניתוח מעקפים במטרה להיטיב את מצבו הבריאותי ולאחר ביצוע תהליך רפואי מורכב, מצבו מתדרדר באופן פתאומי. שרשרת תקלות הנובעות…

מתי מחלת עור מוכרת כמחלת מקצוע?

מחלות עור עלולות להגרם ממספר גורמים, כמו מחשיפה לגז או אבק, ולעיתים יקבלו הכרה בתור מחלות עבודה. מה הם התנאים לכך ומתי תהיו זכאים לקבלת פיצויים?

מהו נזק נפשי? ומתי הוא יזכה אתכם בפיצוי כספי

הכרה בנזק נפשי היא נושא מורכב, וברוב המקרים קשה לדעת ממה הנזק אכן נגרם. לעיתים יש חשש שהנפגע מגזים בתיאור המצב, אך ורק כדי לקבל פיצויים כספיים בעקבות המקרה. כיצד ניתן להוכיח שהנזק אכן נגרם מהאירוע?

נהיגה ללא ביטוח חובה או ללא רישיון נהיגה

לנהיגה ללא ביטוח חובה, או כמובן ללא רישיון נהיגה, עלולות להיות השלכות חמורות ביותר במקרה של תאונת דרכים. חשוב לזכור כל מקרה הוא לגופו, וישנם מצבים שתוכלו להיעזר בסיוע משפטי של עורך דין תאונות דרכים.

מהי “הגולגולת הדקה”?

הלכת "הגולגולת הדקה" בתביעות נזיקיות מחזקת את עניין הטלת האחריות על נזקים, והיא מתיישבת עם מגמת האחריות בנזיקין. עם זאת, לא כל מקרה אכן יהיה תואם להלכה, וחשוב לדעת מה הזכויות שלכם אם אכן נפגעתם מאדם אחר.

על תקיפה ופגיעות אחרות

רבתם עם אדם אחר על מקום חניה או נקלעתם לויכוח ? פגיעה תחשב לכזו לא רק במקרי פגיעה פיזית. ניתן להגיש תביעה פלילית נגד כל סוג של אלימות, ובמקרים מסוימים אכן תהיו זכאים לפיצוי כספי בעקבות הנזק.

ירידה בשמיעה בעקבות תנאי עבודה ברעש

מתי ניתן להגיש תביעת ביטוח על ירידה בשמיעה? במקומות עבודה רבים הרעש אכן עלול להסב נזק בלתי הפיך לעובד, ובמקרה כזה חשוב לדעת מתי לעובד זכות להגיש תביעה. קראו על הפרטים ועל הבעייתיות שבחוק.

רשלנות רפואית בהריון

תביעות בגין רשלנות רפואית בהריון, בצד תביעות הרשלנות בלידה, נחשבות לתביעות בעלות שכיחות גבוהה במסגרת תחום הרשלנות הרפואית. כמו בכל תביעת רשלנות רפואית, גם כאשר…

רשלנות רפואית של רופא המשפחה

מתי ניתן להגדיר רשלנות רפואית של רופא המשפחה? לעיתים אנחנו עלולים לקבל טיפול לא מתאים, ולהבחין בכך מאוחר מדי. תביעה בגין רשלנות רפואית היא דבר מורכב וסבוך, וניתן להגיש כזו בעקבות מספר מקרים.

נפילות מלוות בדרך כלל בכאב

נפילות מלוות בדרך כלל בכאב, את זה כולם יודעים, אך מה קורה כשזה קורה בדרך לעבודה, או במהלך העבודה? הכנסו למאמר וקראו על תאונות עבודה, ואת מי צריך לתבוע אחרי שהן מתרחשות.

רשלנות בביצוע ברית מילה

יש לא מעט סטטיסטיקות המראות כי במהלך ברית מילה מתבצעת רשלנות רפואית מצד הרופא או המוהל. מה חשוב לדעת בנוגע למקרים כאלה, מתי ניתן להגיש תביעה ואיך תצמצמו נזקים?

טיפול קוסמטי על הפנים…

במקרים טיפולים קוסמטיים עלולים להסתבך ומי שמספק אותם חייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות. בנוסף, עליהם לספק הסבר מקיף למטופלים בנוגע לאופו הטיפול ועל הסיכונים. אז מה צריך לדעת מי שבדרך לטיפול כזה?

מי זכאי להגדרה “נכה נזקק”?

מתי נפגע עבודה הוא "נכה נזקק"? תהליך הכרה זה יכול להתבצע ביוזמת ועדת הרשות של המוסד לביטוח לאומי, או ביוזמת נפגע העבודה/הנכה עצמו. ישנם מספר תנאים המגדירים מי זכאי להגדרה זו ולסיוע כלכלי.

רשלנות רפואית בלידה

חזרתם הביתה מטיפול שיניים ואתם מרגישים אי נוחות מזה מספר ימים. שבתם לרופא, עברו עוד כמה ימים ועדיין אתם לא במיטבכם? שמעתם ודאי על השכן שלכם שחש ברע… פנה לטיפול רפואי, הובהל למיון…שוחרר הביתה ולאחר ימים ספורים נפטר באופן פתאומי? לצערנו זה קורה לא מעט.

רשלנות רפואית באבחון

לא כל תביעת רשלנות רפואית באבחון מחלה תסתיים בפסיקת בית המשפט לטובת התובע. מחלות לא תמיד ניתנות לאבחון ברגע נתון מיד עם התפרצותן. אך באילו מקרים כן נכון להגיש תביעה בגין רשלנות רפואית?

מה כדאי לכם לדעת אם עברתם חוסר נוחות לאחר הליך רפואי?

תביעות אזרחיות בגין עוולת הרשלנות משויכות אל דיני הנזיקין. כעקרון, כאשר ניתן להוכיח כי התנהגות הרופא, בית החולים, האחות או כל גורם טיפולי אחר הייתה רשלנית, קיימת זכות לקבל פיצויים מהנתבע וחברת הביטוח שלו בגין הנזק שנגרם בעקבות רשלנות רפואית של איש המקצוע אליו פניתם.

עבודה ממושכת מול המחשב

לא מעט אנשים עובדים מולך המחשב שעות רבות, כחלק אינטגרלי מעבודתם השוטפת, עבודה אשר מחייבת אותם לשבת שעות ארוכות מול מסך ולהקליד. אם אתם עיתונאים, מתכנתים, עורכי תוכן, מהנדסים, מזכירות או אנשי מקצוע אחרים המבלים שעות רבות מול המחשב, חשוב לדעת שיש לכך מחיר.

חליתם באסטמה, ככה פתאום?

חשבתם על כך שיתכן והמחלה התפתחה במהלך השנים כתוצאה מתחום העיסוק היומיומי שלכם?כדאי לכם לבדוק ולברר. מחלת מקצוע נגרמת בדרך כלל בהתייחס לאופיו של מקצוע מסוים או בעקבות התנאים הסביבתיים הנלווים לו, אשר הם הגורמים הישירים להיווצרותה.

מהי מחלת מקצוע?

אתם עובדים במשך שנים רבות במקצוע בו בחרתם, כאשר במהלך יום העבודה שלכם, אתם חשופים לאחד או יותר מאלו: רעש, קרינה, חומרים מסוכנים ועוד סוגים שונים של חומרים העלולים לגרום נזק לבריאות שלכם. אתם מודעים להשלכות ולנזקים הבריאותיים הנגרמים לכם כתוצאה מכך, לטווח הקצר והארוך?

יצאתם לחופשה ומישהו נחבל – מה עושים?

ארזתם מזוודה, תכננתם מסלול ויצאתם לחופשה בבית מלון? על פניו נראה כי אין בטוח משהייה במקום בנוי, מפוקח ומאובטח. מסתבר שרבות הן האפשרויות בהן אתם יכולים למצוא את עצמכם נפגעים או נחבלים כתוצאה מרשלנות או בקרות אירועים שלא בדיוק תכננתם להיקלע אליהם בזמן החופשה שחלמתם עליה...

נפגעתם מרכיבה על אופניים, מה כדאי לדעת?

שומעים בחדשות על תאונות אופניים, חדשות לבקרים? לצערנו זה קורה הרבה מאד לאחרונה. מסתבר שמספר רוכבי האופניים עולה בכל שנה, עם כניסתם של האופניים החשמליות לשוק, עולה אף יותר מספר הנפגעים כתוצאה מתאונות אופניים. רוכבי אופניים נפגעים ממכוניות, כתוצאה מהחלקה בכביש/מסלול רטוב, מפגע ציבורי לעתים נפגעים אף מנהגים שפתחו לפתע את דלת מכוניתם. רוכבי אופניים נבהלים לעיתים מצפירת מכונית, סטייה מנתיב, נופלים ונחבלים.

נגרם לכם נזק בעת אימון בחדר הכושר?

אתם מבקרים לעיתים תכופות בחדר הכושר? לא מעטים האנשים אשר מגיעים לאימון בחדר הכושר, לאחר שהציגו אישור רופא המאשר את כשירותם להתאמן ובכל זאת... הם נפגעים במהלך האימון על ידי נפילת משקולת, פציעה ממתקן שלא תוחזק כהלכה, ארגון קלוקל של חדר הכושר בו הכל מפוזר בצפיפות, תוכנית אימונים לא מתאימה...ועוד.

טסתם לחו”ל ונפגעתם במהלך החופשה?

טסתם לחו"ל בחופשת הקיץ, לאחר תכנון ארוך וממושך. חיכיתם לחופשה הזו לא מעט זמן. וודאי דמיינתם את עצמכם מסתובבים במקומות מיוחדים, שותים קפה בנחת, נהנים מהאווירה והתרבות במקום אליו הגעתם. ודאי לא חשבתם על כך שאחד מילדכם או אתם תפגעו דווקא שם. הייתם מעורבים בתאונת דרכים? תאונת ספורט? תאונה ימית? החלקתם ושברתם את היד או הרגל? נזקקתם לטיפול רפואי?

הגישו תביעה לקבלת פיצויים…

בקיץ רבים מאיתנו הולכים לבריכה או לים. הילד שלכם עלול להחליק על משטח רטוב ולהפצע, או להחבל ממתקן כלשהוא בשטח הבריכה. אתם יכולים לתבוע פיצויים, הידעתם?

הילד שלכם נפצע בחופשת הקיץ? ניתן לתבוע!

חופשת הקיץ בעיצומה. אתם יוצאים למקומות בילוי, גני שעשועים, הולכים לים עם הילדים, משתתפים בפעילות אתגרית או נשארים בבית. ילדיכם נפל ממתקן בגן ציבורי ונחבל, או נפצע מחפץ כבד שנפל עליו בבית.

פגיעות ספורט

אנו חיים בעידן בו המודעות הרבה לאורח חיים בריא, מביאה אותנו להכרה כי השתתפות בפעילות ספורטיבית חשובה והכרחית לגוף ולנפש. אנו הולכים לחדר כושר, משתתפים…

מחלת מקצוע

אתם עובדים שנים רבות באותו מקצוע וחווים שינויים פיסיים, כאבים, ירידה בתפקוד כלשהוא של איבר בגופכם. מודעים לכך שכנראה התפתחה אצלכם מחלה ונזק הקשורים ככל…

הכח המכני של הרכב

אתם משתמשים ברכב שלכם למטרות מוגדרות במהלך השגרה. אתם נוסעים, חונים, נכנסים לרכב ויוצאים ממנו. השימוש ברכבכם כרוך לא אחת בסיכון ויכול לקרות שאף תפגעו…

החמרת מצב של נפגעי עבודה

נפגעתם בתאונת עבודה וקבעו לכם אחוזי נכות קבועים. (לצמיתות). הזמן עובר ואתם מרגישים שמצבכם הבריאותי בעקבות התאונה משתנה ואף מחמיר. אתם בהחלט רשאים  וזכאים (!)…

על הסכמה מדעת ופגיעה באוטונומיה

הציפייה הטבעית שלנו כשאנו מגיעים לרופא מטפל או לקבל חוות דעת שניה היא שנקבל את מלוא המידע הרלוונטי, באופן כנה, אמיתי ולטובתנו בלבד. לצערי הרב…

רשלנות רפואית בניתוחים קוסמטיים

אישה המבקשת לעבור ניתוח להרמת עפעפיים או שינוי מבנה האף או מילוי קמטים וכך הלאה, מגיעה לייעוץ עם מנתח פלסטי במרפאה מוכרת בעלת מוניטין גבוה,…

רשלנות רפואית בניתוח

כשאתם סובלים ממצב רפואי שהסתבך, או התדרדר, יתכן והרופא המטפל יבשר לכם על הצורך הבלתי נמנע בניתוח. חובתו של הרופא המטפל ובפרט הרופא המנתח היא…

אובדן כושר עבודה וביטוח לאומי

אובדן כושר עבודה מתרחש כאשר עובד, שכיר או עצמאי, מאבד את כושר העבודה שלו עקב בעיה בה לקה. לרוב מדובר בבעיות פיזיות, אך לעתים מדובר…

ביטוח תאונות אישיות לתלמידים

הילדים שלנו נמצאים מדי יום במסגרת חינוכית – בגן או בבית הספר. הם משחקים, לומדים ויוצאים לפעילות מטעם המוסד החינוכי, במקום אחר. להורה שילדו נפגע…

צירוף נכויות מתאונות עבודה

קורה שבמהלך החיים אנו נפגעים בזמנים שונים במספר תאונות עבודה ובגין חלק מן התאונות קבעו הוועדות הרפואיות השונות נכויות שונות ומינימאליות ובגין חלק אחר של…

מהי תאונת דרכים?

אם לא נפגעתם מרכב חולף אז קשה יחסית להגדיר תאונת דרכים – גם החוק עצמו מגדיר “תאונת דרכים” בכל כך הרבה אופנים שבבתי המשפט השונים…

התקשרות (של קבלן) עם סוכן הביטוח

מעמדו של סוכן הביטוח – במועד רכישת הביטוח לסוכן הביטוח תפקיד כפול, הוא אחראי בחובות כלפי שני הצדדים, כי באופן טבעי הוא מתווך בינך לבין…

ביטוח עבודות קבלניות – ביטוח ואחריות

הפוליסות לביטוח עבודות קבלניות אינן אחידות ודבר שנראה כהבדל זניח בנוסח הפוליסה עשוי להתגלות כבעל משמעות כספית לא מבוטלת ביום פקודה והתביעה נגד חברתכם. הפוליסות…

עורך דין נזקי גוף וביטוח

  עורך דין נזקי גוף מה זה “נזק גוף”? נזק גוף הינו ביטוי כוללני לנזקים שעלולים להיגרם לגוף האדם ו/או לנפשו עקב פגיעות המתרחשות בחיי…

תביעות ביטוח

על בסיס פוליסת ביטוח פרטית שרכשת (למשל ביטוח חיים, אובדן כושר עבודה או ביטוח תלמידים) קמה לך זכות לתבוע ולדרוש פיצוי כספי בגין נזק גוף,…