איך לא ליפול בין הכיסאות של ביטוח לאומי

בקשת תביעה לביטוח לאומי

הגשתם תביעה כנגד המוסד לביטוח לאומי בדרישה לקבלת קצבה כזו או אחרת?

במדריך שלפניכם תוכלו למצוא מידע מקצועי אשר יסייע גם לכם לא ליפול בין הכיסאות של הביטוח הלאומי.

המוסד לביטוח לאומי הינו גוף סטטוטורי האחראי על מימושן של רוב הזכויות החברתיות במדינת ישראל. גוף זה פועל כמוסד ביטוחי הגובה תשלום חודשי (דמי ביטוח לאומי) מכלל המועסקים במשק מגיל 18 ואילך, כאשר גובה התשלום נקבע על פי הכנסותיו וגילו של המבוטח. פעילותו של המוסד לביטוח לאומי מוסדרת בחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה 1995, שהוא למעשה חוק הקובע בין היתר את ההוראות העיקריות בכל הנוגע לזכאות הקצבאות (גמלאות) הניתנות על ידי המוסד ואליו נלווים חוקים נוספים בתחום הביטחון הסוציאלי של אזרחי המדינה.

 

סוגי קצבאות המוענקות על ידי המוסד לביטוח לאומי

את סוגי הקצבאות המוענקות על ידי המוסד לביטוח לאומי, נהוג לסווג לארבעה סוגי גמלאות עיקריים:

  • קצבאות ילדים המוענקות לכלל אזרחי המדינה להם ילדים עד גיל 18
  • קצבאות לחסרי הכנסה ומעוטי גמלה – קצבאות אלו ניתנות בהתאם לחוק הבטחת הכנסה והשלמת הכנסה
  • קצבאות מחליפות שכר – קצבאות אלו ניתנות לכל אזרח אשר יכול לעבוד באופן זמני, כאשר בקצבאות אלו ניתן למצוא בין היתר את דמי האבטלה, דמי הלידה ודמי פגיעה בעבודה
  • קצבאות ארוכות מועד  – קצבאות הניתנות לכל אזרח שמסיבה כזו או אחרת איבד באופן קבוע את יכולת ההשתכרות, כאשר בין יתר סוגי הקצבאות ארוכות המועד ניתן למצוא את קצבת הנכות, קצבת שארים וקצבת זקנה.

חשוב לציין שקבלת מרבית סוגי הקצבאות הניתנות על ידי המוסד לביטוח לאומי, מצריכות הגשת תביעה לגמלה, כאשר סעיף 296 לחוק הביטוח הלאומי קובע כי: "כל תביעה לגמלה כספית תוגש למוסד תוך 12 חודשים מהיום בו נוצרה עילת התביעה". לפיכך, כל אדם שאיחר בהגשת התביעה לקצבה, זכאי לקבלתה באופן רטרואקטיבי רק עבור השנה שקדמה להגשתה. כמו כן, חשוב לציין שהמוסד לביטוח לאומי מפעיל מערך חקירות שמטרתו לבדוק את אמיתות התביעות המוגשות לו, כאשר במקרים של מחלוקת בין התובע לבין המוסד, עומדת לרשות התובע ו/או המוסד לביטוח לאומי האפשרות להביא את המחלוקת להכרעתו של בית הדין לענייני עבודה.

ועדות רפואיות מטעם המוסד לביטוח לאומי – מה חשוב לדעת?

על מנת לבצע בדיקה לאמיתות התביעות השונות המוגשות למוסד לביטוח לאומי, המוסד מפעיל מערך של ועדות רפואיות שתפקידן לדון בבקשות השונות המוגשות לצרכי קבלתן של אחת מהקצבאות הבאות: קצבת נכות כללית, קצבת נכות מעבודה, קצבה לילד נכה, קצבה לשירותים מיוחדים וקצבה לנפגעים בפעולות איבה.

לצורך קבלת קצבת נכות, על מגיש התביעה להוכיח את נכותו בפני ועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי, כאשר בהתאם לממצאי הועדה נקבעות למגיש התביעה דרגת נכות רפואית, כאשר התנאי לקבלת קצבת נכות הינה דרגת נכות רפואית של 60% לפחות ו/או דרגת נכות של 40% ובליקוי מסוים נכות רפואית של 25% לפחות. חשוב לציין שהבדיקות המתקיימות על ידי הועדה הרפואית מטעם המוסד לביטוח לאומי, הן בדיקות תקופתיות להן יידרש כל אדם הזכאי לקבלת קצבת נכות מעת לעת.

על כל החלטה של הועדה הרפואית, ניתן להגיש ערר בתוך 30 או 60 יום מהעמוד בו התקבלה החלטת הועדה. הגשת הערר מתבצעת בפני ועדה רפואית לערעורים של המוסד לביטוח לאומי, כאשר בסמכות הועדה לעררים לשנות את אחוזי הנכות הרפואית שנקבעו בוועדה הרפואית לנכות מעבודה. במקרים בהם תהיו מעוניינים להגיש ערר על החלטת הועדה הרפואית לעררים, תוכלו לעשות זאת באמצעות בתי הדין לענייני עבודה באזור מגוריכם. בכל פנייה שלכם להגשת תביעה לקצבת נכות מעבודה ו/או כל קצבת נכות כללית אחרת, מומלץ להיוועץ עם עורך דין נזקי גוף המתמחה בניהול תביעות לקבלת קצבאות נכות מטעם המוסד לביטוח לאומי.

ייצוג בוועדות הרפואיות באמצעות עו"ד

בפני כל אדם הנדרש להתייצב בפני ועדה רפואית מטעם המוסד לביטוח לאומי, עומדת האפשרות להתייצב בפני חברי הועדה כאשר הוא מלווה בעורך דין מייצג. במקרים אלו, עורך הדין ראשי לטעון בשמו של התובע, להגיש לחברי הועדה מסמכים בשמו, להשיב על שאלות בשמו ולבצע כל פעולה אחרת בשמו של המיוצג. בנושא זה, חשוב לציין שמיום ה-5/12/2015, קיימות הגבלות על גובה שכר הטרחה שעורכי הדין ו/או כל גורם מקצועי אחר העוסק במיצוי זכויות, רשאי לגבות עבור שירותיו המקצועיים. הגבלות אלו חלות על תביעות כגון: תביעה לקצבאות נכות כללית, תביעה לקצבאות שירותים מיוחדים, תביעה לקצבאות ילד נכה, תביעה לקצבאות עבור פגיעה בעבודה ועוד.

חשוב לציין שכל אזרח אשר הוכר כנכה עבודה, אשר חלה החמרה במצבו הבריאותי ו/או הכלכלי, רשאי להגיש בקשה לטובת קיומו של דיון מחדש בדרגת הנכות שנקבעה לו, וזאת במידה ועברו שישה חודשים מהקביעה האחרונה של דרגת נכותו ובמקרים בהם הוא מחזיק באסמכתות רפואיות המעידות על כך שמצבו הוחמר כתוצאה מהפגיעה בעבודה.

דמי פגיעה לנפגע בעבודה

על פי חוק הביטוח לאומי, כל מבוטח אשר נפגע מתאונת עבודה ו/או מחלת מקצוע, לרבות, פגיעות מיקרוטראומה, המחזיק באישור רפואי כי הוא אינו מסוגל לעבוד בעבודתו או בכל עבודה אחרת, יהא זכאי לקבלת תשלום דמי פגיעה המהווים למעשה פיצוי על אובדן שכר ו/או הכנסה. דמי הפגיעה מהווים תשלום מחליף שכר לתקופה אשר אינו עולה על 13 שבועות, כאשר כל אדם שקיבל דמי פגיעה מהביטוח הלאומי ונותר עם נכות עקב הפגיעה, עשוי להיות זכאי לקצבת נכות מעבודה. תהליך הגשת התביעה לקבלת דמי פגיעה לנפגע עבודה יכול להתקיים במקביל להגשת תביעה לגמלת נכות מעבודה, כאשר חשוב לציין שקבלת דמי פגיעה לנפגע בעבודה, אינו מותנה בבדיקה על ידי ועדה רפואית הנדרשת אך ורק במקרים של הגשת תביעה לקצבת נכות מעבודה. שיעור דמי הפגיעה ליום מחושב בהתאם ל-75% מהכנסתו היומית החייבת בדמי ביטוח לאומי של המבוטח וזאת בהתאם לנתוני השכר בשלושת החודשים אשר קדמו לחודש בו הוא הפסיק את עבודה בשל הפגיעה.

מענק נכות וקצבת נכות לנפגעי עבודה

על פי חוק הביטוח לאומי, כל אדם אשר נפגע במהלך עבודתו, זכאי למענק נכות מעבודה במקרים בהם נקבעה לו דרגת נכות בשיעור העולה על 9%. מענק הנכות הינו מענק חד פעמי שווה ערך לסכום הקצבה החודשית לנכה עבודה כפול 43. בכל הנוגע לגובה קצבת הנכות החודשית, התשלום בגינה מעדכן אחת לשנה וזאת בהתאם לשינויים במדד המחירים לצרכן. חשוב לציין שכל אדם שנכותו מזכה אותו בקצבה חודשית, לרבות, נכה עבודה, זכאי לגובה קצבה בהתאם לאחוזי הנכות שנקבעו לו.

חשוב לציין שמעבר לתשלומי דמי פגיעה, מענק עבודה וקצבת נכות חודשית, מבוטחים המתמודדים עם נכות, זכאים לזכויות והטבות נוספות כגון: מענק להתאמתה של סביבת המגורים ומענק לרכישת רכב ואביזרי רכב, פטור ממס הכנסה, זכאות להעסקת עובד זר בתחום הסיעודי, סיועי בשכר דירה, הנחות בתשלומי הארנונה, פטורים מתשלומי דמי ביטוח לאומי, תג חניה לנכה ועוד.

מעבר לכלל הזכויות להן זכאים נפגעי עבודה מטעם המוסד לביטוח לאומי, וזאת בגין אובדן כושר עבודה ביטוח לאומי, הם זכאים ורשאים גם להגיש תביעת פיצויים מהמעסיק הישיר במסגרת הגשת תביעות כנגד חברות הביטוח המבטחות את מקום העבודה, וגם לצורך כך, מומלץ לשכור את שירותיו של עורך דין תאונות עבודה העוסק ומתמחה בתחום דיני עבודה.

 

כיצד לא ליפול בין הכיסאות של המוסד לביטוח לאומי?

המוסד לביטוח לאומי הינו גוף סטטוטורי המתנהל ומנוהל על פי הבירוקרטיה הישראלית במסגרתה כל פעולה הקשורה לקידום ענייניכם בכל הנוגע למיצוי זכויותיכם אל מול המוסד לביטוח לאומי, חייבת להיעשות באמצעות הגשת טפסים ובירור מצב פנייתכם. על מנת להימנע ממקרים בהם הטיפול בענייניכם עלול "ליפול בין הכיסאות", אנו ממליצים לכם בראש ובראשונה להכיר את מלוא זכויותיכם ולבחון את האפשרויות השונות העומדות לרשותכם לצורך מימוש זכויות אלו. לצורך כך, מומלץ לקבוע פגישת היכרות וייעוץ עם עורך דין העוסק ומתמחה במימוש זכויות ביטוח לאומי, ובמידת הצורך, להסתייע ולהיעזר בשירותיו לאורך כל הליכי הגשת הבקשה לקבלת קצבאות להן אתם זכאים על פי חוק ולצורך שמירה על מלוא הזכויות וההטבות המוענקות לכם מתוקף החוק. במקרים של הגשת תביעת נכות כללית כתוצאה מפגיעה בעבודה, חשוב ומומלץ להסתייע בשירותיו של עורך דין תאונות עבודה אשר יבחן עבורכם את מלוא האפשרויות העומדות לפניכם גם בכל הנוגע להתנהלות אל מול המוסד לביטוח לאומי וגם בכל הנוגע להגשת תביעות כנגד המעסיק ו/או חברות הביטוח השונות.

 

פוסטים נוספים

Closeup,Woman,Holding,Her,Wrist,Pain,From,Using,Computer,Long

מחלות מקצוע ומיקרוטראומה

תאונות עבודה מוכרות כמחלת מקצוע או מיקרוטראומה אני רואה לנכון להזהיר אתכם מראש שמדובר בנושאים מורכבים מאוד.  אני לא חושב שניתן באמצעות מאמר אח...
workloss

אובדן כושר עבודה

תביעות אובדן כושר עבודה מתחלקות לשני סוגים עיקריים –  אובדן כושר עבודה בעקבות ארוע תאונתי חד פעמי או אובדן כושר עבודה בעקבות מחלה או אוסף של פ...
Upset driver, stressful situations on road and fast rhythm in modern city

תאונת דרכים בדרך לעבודה – תאונת דרכים בדרך הביתה מהעבודה

נפגעתם בתאונת דרכים בדרך לעבודה או בדרך הביתה מהעבודה? מדובר בנושא מורכב ולכן חשוב לי לחלק את המאמר לכמה חלקים: מהי תאונת עבודה? ומה ההבדל בינ...
wheelchair-908343_640-1-1

הגשת תביעת נכות מהעבודה – המדריך המלא

כיצד מגישים תביעה לנכות בעקבות תאונת עבודה?  וכיצד מגדילים את הפיצוי הפוטנציאלי שלכם?  נדון ב-    ביטוח לאומי תביעת נכות מעבודה – כיצד מתחילים...
תביעת ביטוח מחלות קשות

תביעת ביטוח מחלות קשות

סרטן, התקף לב, מחלת כבד או אפילו השתלת איברים – כל אלו עשויים לזכות מבוטח בהגשת תביעת ביטוח מחלות קשות, שתעניק לו תגמול כספי וחד פעמי על מנת ל...
עורך דין בתביעת תאונת עבודה

תביעת נזיקין תאונת עבודה

מלבד חבילת התגמולים שמגיעה לנפגעי העבודה מהמוסד לביטוח הלאומי, קיימים עוד מספר גורמים מפצים שניתן לתבוע בגין המקרה. במאמר זה נפרט כיצד תוגש תב...
דילוג לתוכן